دبیر کمیته علمی جشنواره تخصص دانشگاه محل خدمت
سرکار خانم دکتر مائده شهیری طبرستانی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
اعضای کمیته علمی جشنواره تخصص دانشگاه محل خدمت
جناب آقای پروفسور محسن جهانشاهی دکتری نانو بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جناب آقای دکتر فرشاد صحبت زاده دکتری فیزیک دانشگاه مازندران
جناب آقای دکتر ستار ارشدی دکتری شیمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
جناب آقای دکتر مجید پیروی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سرکار خانم دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی دکتری فیزیولوژی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
سرکار خانم دکتر مریم زارع دکتری ژنتیک دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد
سرکار خانم دکتر مریم صدرنیا دکتری بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه پیام نور
جناب آقای دکتر امین سیدی دکتری فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز ساری
سرکار خانم دکتر اشرف السادات قاسمی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز بابل
جناب آقای دکتر علیرضا امیری دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل