رئیس کمیته اجرایی جشنواره
جناب آقای دکتر سید محمد باقری
اعضای کمیته اجرایی جشنواره
جناب آقای دکتر حسین نعمت زاده قرا
جناب آقای دکتر رجبعلی الله یار
جناب آقای سید محمود باقرپور
جناب آقای نادر بابازاده
جناب آقای نعمت بهمن زاده
جناب آقای حسن مهدی زاده
سرکار خانم ایرانتاج باباجان تبار
جناب آقای امین بیگی
جناب آقای دکتر سید سعید میرکمالی
جناب آقای دکتر سید ایمان سیدی
جناب آقای دکتر سید شرف الدین حسینی
جناب آقای دکتر میر مجید اتقانی
جناب آقای روح اله سیف اله زاده
جناب آقای سیاوش خاکپور
جناب آقای دکتر میرمعصوم باقرپور
سرکار خانم دکتر زهرا قنبری مله
جناب آقای حسین برزگر ولیکچالی
جناب آقای دکتر محمدرضا نقیبی
جناب آقای صفرعلی کلبادی نژاد
جناب آقای محسن مظلومی
دبیرخانه اجرایی
جناب آقای روح اله ملکیان
جناب آقای محسن قلی نژاد
جناب آقای میلاد رضی نژاد
سرکار خانم مرضیه باغبان زاده
کمیته خدمات و تشریفات
جناب آقای مجتبی رضاتبار
جناب آقای یوسف مختاری
جناب آقای کاظم حمیدی
جناب آقای احمد باباگل تبار
جناب آقای علی چنگیزنیا