تاریخ شروع دریافت آثار 1 دی ماه 1397
آخرین مهلت ارسال آثار 4 اسفند ماه 1397
اعلام نتایج داوری 7 اسفند ماه 1397
تاریخ برگزاری 15 و 16 اسفند ماه 1397
برگزار کننده دانشگاه پیام نور مرکز بابل